Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pod pozycją RD99 został przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic.

Projektowana regulacja uszczegóławia zasady i warunki wyznaczania pasa technicznego i ochronnego. Celem wydania rozporządzenia jest także zmiana przepisów dotyczących trybu i konsekwencji okresowego przejęcia funkcji pasa technicznego przez pas ochronny w sytuacjach utraty terenów pasa technicznego w wyniku działania morza (https://legislacja.gov.pl/projekt/12333503/katalog/12685559#12685559).

Projekt wskazuje definicję pojęcia pasa technicznego oraz pasa ochronnego. Pas techniczny ma obejmować obszar lądu od linii brzegu morskiego o szerokości od 10 m. do 1000 m., z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich. Przy ustalaniu pasa bierze się pod uwagę ukształtowanie brzegu, istnienie budowli ochronnych brzegu, budowli hydrotechnicznych. Pas ochronny to pas od 10 m. do 25000 m., z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich.

Ponadto ustala, jak należy określać granice wskazanych obszarów. Określenie ich granicy ma następować na podstawie zarządzenia właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego. Wskazane granice będą wykazywane na mapach państwowego zasobu geodezyjnego.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.