Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/finanse/szczelniejszy-vat-w-miedzynarodowym-e-handlu-w-konsultacjach

Co się zmieni

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

  1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
    • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
    • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Efektem implementacji pakietu e-commerce będzie wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Zmniejszą się koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C – przedsiębiorcy będą mogli zadeklarować i rozliczyć VAT za pomocą jednego okienka w państwie swojej siedziby, zamiast robić to odrębnie w każdym państwie członkowskim do którego prowadzą sprzedaż B2C. Ułatwi to prowadzenie sprzedaży do innych państw UE.

Wdrożenie planowanych rozwiązań zwiększy również efektywność monitorowania przez administrację skarbową obowiązku zapłaty VAT przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, co wiązać się będzie ze zwiększeniem wpływów budżetowych z tytułu VAT – nawet o około 1,2 mld zł rocznie.

(…)

Konsultacje

Uwagi i opinie do projektu noweli można zgłaszać do 19.11.2020 r.

Projekt, wraz z informacją na temat sposobu zgłaszania uwag, jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (przyp. red.: https://legislacja.gov.pl/projekt/12339754/katalog/12732430#12732430)

Źródło: www.gov.pl/web/finanse