Jej projekt jest obecnie w fazie opiniowania. Zakłada, że procedowane obecnie przepisy wejdą w życie 1.1.2020 r. Zatem już tego dnia trener pracy stałby się oficjalnie nowym zawodem. Obecnie jest wykonywany jedynie w kilku organizacjach pozarządowych.

Wymagania edukacyjne i formalne

Trenerem pracy będzie mógł zostać ten, kto ma co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

To nie koniec wymagań. Zainteresowani tym nowym zawodem będą musieli odbyć szkolenie i zdać egzamin (dwuczęściowy: pisemny i ustny, organizowany nie rzadziej niż raz na pół roku).

Przystąpienie do egzaminu ma być możliwe, jeśli kandydat złoży wniosek wraz z załącznikami, w których powinny się znaleźć:

  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
  • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Pozytywny wynik egzaminu uprawni do złożenia wniosku o wpis na listę trenerów pracy, którą mają prowadzić wojewodowie. Oni też będą wydawać zaświadczenia o wpisie.

Zatrudniający i zadania

Trenerzy pracy mają być częścią personelu agencji zatrudnienia wspomaganego, która zajmie się organizacją ich pracy i wsparciem w wykonywaniu zadań. Projekt zestawienia ich obowiązków obejmuje:

  • wyszukiwanie osób niepełnosprawnych potencjalnie mogących uczestniczyć w etapie 1 zatrudnienia wspomaganego (przygotowanie do pracy) i wspieranie ich w podjęciu aktywności zawodowej,
  • realizację zatrudnienia wspomaganego w stosunku do osób uprawnionych,
  • współpracę z podmiotami zewnętrznymi realizującymi lub mogącymi realizować zatrudnienie wspomagane, zwłaszcza: wojewodą, urzędami pracy i pracodawcami,
  •  wspieranie osoby uprawnionej w miejscu pracy i poza nim.

Maksymalna liczba uprawnionych, z którymi jeden trener pracy będzie realizował zatrudnienie wspomagane to 10 osób w tym samym czasie.

Okres przejściowy

Planuje się, że osoby, które przez co najmniej 2 lata przed wejściem w życie ustawy wykonywały zadania odpowiadające planowanym zadaniom trenera pracy, będą miały status trenera. Utrzymają go przez 2 lata, licząc od daty początkowej obowiązywania przepisów. Warunkiem będzie obowiązek wpisania się na listę trenerów.