Ustawa pozwoli na uruchomienie gruntów do tej pory nie branych pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast oraz byłych terenów kolejowych, wojskowych czy produkcyjnych. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć standardy inwestycji mieszkaniowych, takie jak odległość od drogi, szkoły czy przystanku, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników. Rada w uchwale określi tzw. lokalne standardy urbanistyczne.

  • Główne zmiany planowane w projekcie ustawy:

Tereny nieużyte: ustawa pozwoli na uruchomienie gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także na terenach, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub pod usługi pocztowe, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane.

  • Określone standardy inwestycji

W ustawie zaproponowano standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe. Dostęp inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej będzie musiał być adekwatny do potrzeb obsługi komunikacyjnej oraz zapewniać miejsce dla realizacji infrastruktury technicznej.

  • Lokalne standardy urbanistyczne

Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników, określając, w drodze uchwały, lokalne standardy urbanistyczne. Stwierdzenie niespełnienia standardów stanowić będzie przesłankę odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie.

  • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

Obowiązek sporządzania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Koncepcja ta będzie obrazować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana.

Ważne
W projekcie przewidziano też procedurę dotyczącą usunięcia drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej inicjowanej na wniosek inwestora. W pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej właściwy organ zezwala – w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji – na usunięcie drzew lub krzewów.