W 2019 r. obowiązywać będą wyższe stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych wynikających z art. 19 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445; dalej: PodLokU).

1. Podatek od nieruchomości

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

w 2019 r.

w 2018 r.

od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

0,93 zł od 1 m2 powierzchni

0,91 zł od 1m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych:

4,71 zł od 1 ha powierzchni

4,63 zł od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

0,49 zł od 1 m2 powierzchni

0,48 zł od 1m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego:

3,09 zł od 1 m2 powierzchni

3,04 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części

mieszkalnych:

0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:

4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2. Podatek od środków transportowych

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 PodLokU, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

832,71 zł

819,59 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

1389,14 zł

1367,26 zł

powyżej 9 ton:

1666,96 zł

1640,70 zł

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 PodLokU (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do PodLokU):

3181,00 zł

3130,90 zł

od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 PodLokU:

1944,76 zł

1914,13 zł

od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 PodLokU, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do PodLokU)

do 36 ton włącznie:

2458,70 zł

2419,98 zł

powyżej 36 ton:

3181,00 zł

3130,90 zł

od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 PodLokU:

1666,96 zł

1640,70 zł

od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 PodLokU, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do PodLokU)

do 36 ton włącznie:

1944,76 zł

1914,13 zł

powyżej 36 ton:

2458,70 zł

2419,98 zł

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

mniejszej niż 22 miejsca:

1968,37 zł

1937,37 zł

równej lub większej niż 22 miejsca:

2488,56 zł

2449,37

3. Opłaty lokalne

Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:

stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie:

778,20 zł

765,94 zł

stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 PodLokU, nie może przekroczyć dziennie:

2,26 zł

2,22, zł

stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć dziennie:

3,20 zł

3,14 zł

stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć dziennie:

4,40 zł

4,33 zł

stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć rocznie od jednego psa:

123,18 zł

121,24 zł

stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć dziennie:

2,54 zł

2,50 zł

stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć (od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego ̶ służących ekspozycji reklamy dziennie):

0,22 zł

0,20 zł