Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz art. 24a ust. 4 Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm., dalej: PDFizU), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do 31.12.2016 r. limit wynosił 1 200 000,00 euro, od 1.1.2017 r. został zwiększony do 2 000 000 euro. Limit dotyczy przychodów netto. W przypadku podatników VAT dotyczy przychodów bez podatku VAT.

Wielkości wyrażone w euro, do określenia limitu (art. 24a ust. 6 PDFizU), przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Pierwszym dniem roboczym października 2018 r. był poniedziałek 1.10.2018, a średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4,2795 zł, tym samym limit dotyczący obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku wynosi 8 559 000,00 zł.