Od 1.1.2021 r. obowiązują przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g PDOFizU. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi do wysokości 1360 zł.

Limitem ww. odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw. To wyłączenie ograniczenia ulgi abolicyjnej wynika z art. 27g ust. 5 PDOFizU, zgodnie z którym nie stosuje się do dochodów osiąganych w roku podatkowym poza terytorium Polski ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 (np. ze stosunku pracy) oraz art. 13 pkt 8 lit. a (np. z tytułu umowy zlecenia z podmiotem gospodarczym) i pkt 9 (np. z tytułu kontraktu menedżerskiego), jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

W związku z tym, że zmieniony art. 27g PDOFizU obowiązuje dopiero od 1.1.2021 r., to limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie dopiero do dochodów osiąganych od 1.1.2021 r. Będzie mieć zastosowanie do rozliczenia rocznego dochodów za 2021 r. Natomiast dochody osiągnięte w 2020 r. rozlicza się z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami PDOFizU obowiązującymi do końca 2020 r.