Od 15.2.2019 r. obowiązuje zmiana w KC wprowadzona ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 80) wprowadzająca likwidację nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek na podstawie art. 482 § 2 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.; dalej: KC).

Kodeks cywilny ustanawia zakaz umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek, czyli zakaz stosowania tzw. anatocyzmu (art. 482 KC). Jednak przewiduje trzy wyjątki od zakazu anatocyzmu. Pierwszy dotyczy przypadku, gdy strony umówiły się, już po powstaniu odsetek, na ich kapitalizację, a drugi wyjątek dotyczy kapitalizacji dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odsetki (art. 482 § 1 KC). Trzeci wyjątek ma charakter podmiotowy i odnosi się do instytucji kredytowych, bowiem zgodnie z art. 482 § 2 KC, dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Przepis ten w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywał instytucje kredytowe w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Wprowadzona nowelizacja uchyla art. 482 § 2 KC, a tym samym znosi ten nieuzasadniony przywilej instytucji kredytowych. Przy czym przepisy przejściowe przewidują, że do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli przed 15.2.2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.