Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad zmianami przepisów ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.; dalej: PrBud) umożliwiającymi dokonywanie tzw. legalizacji samowoli budowlanych powstałych wcześniej niż 20 lat temu, w tym samowoli powstałych przed 1995 r.

Jak podaje Ministerstwo nową regulacją mają zostać objęte tylko obiekty, co do których do chwili obecnej nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej.

Proponowane zmiany zakładają, że legalizacja samowoli budowlanej dokonywana będzie na wniosek. Do niego konieczne będzie dołączenie:

a) zawiadomienia o zakończeniu budowy,

b) oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

c) oświadczenia o terminie zakończeniu budowy,

d) inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej.

W myśl proponowanych rozwiązań legalizacja samowoli budowlanej w trybie nowych przepisów byłaby wolna od wniesienia opłaty legalizacyjnej.

Ważne
Organ nadzoru budowlanego, jako organ wydający decyzję o legalizacji, będzie tylko dokonywał oceny tego, czy samowola spełnia warunek braku wszczęcia postępowania a także czy wniosek jest kompletny pod względem formalnym. Organ dodatkowo będzie sprawdzał, czy od zakończenia budowy obiektu budowlanego upłynęło przynajmniej 20 lat.

Organ nadzoru budowlanego nie będzie dokonywał oceny, czy obiekt budowlany został wybudowany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.