Wprowadzone do Programu zmiany kryteriów, na podstawie których inwestorzy będą mogli ubiegać się o granty, mają na celu zwiększenie ich dostępności, w szczególności dla sektora MŚP. W ten sposób chcemy ich również zachęcić i wspierać w realizacji planowanych inwestycji na ternie całej Polski – podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

Aktualizacja kryteriów Programu

Do głównych zmian, jakie w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” zatwierdzonym przez Radę Ministrów, należą:

  1. Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych
  • Stosowany powszechnie podział na kategorie przedsiębiorców rozszerzono o przedsiębiorcę rozwijającego się – zatrudniającego mniej niż 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro, a więc zbyt małego, by konkurować z największymi graczami na rynku. Ponadto, wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów.

2. Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji

  • Zmodyfikowano system funkcjonujących już w programie kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie (zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium jakościowego), doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień podatkowych udzielanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Zmiany w Programie będą obowiązywać do końca 2021 r.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Program wspiera projekty inwestycyjne, których celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor może uzyskać dotację na realizację swojego przedsięwzięcia, które zgodnie z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.
Program stanowi jeden z instrumentów umożliwiających wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Premiowane są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Program sprzyja też nawiązywaniu współpracy sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty dotacji oraz harmonogram realizacji inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Jak otrzymać dotację?

Dotację z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorcy planujący inwestycje:

  • Strategiczne
  • Innowacyjne
  • Centrum Usług Biznesowych
  • Centrum Usług B+R

Dodatkowo każda inwestycja podlega ocenie zgodnie z kryteriami jakościowymi, określonymi dla danego typu inwestycji. Projekty oceniane są w obszarach rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej.

Jak złożyć wniosek o wsparcie?

Punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać wsparcie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie na formularzu aplikacyjnym udostępnianym przez PAIH. Przedstawiciele Agencji udzielają także stosownych informacji dotyczących formalnych wymogów udzielenia wsparcia w ramach Programu.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii