W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 187 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono do ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1158 ze zm.; dalej: KrRejKarU). Informacji o osobach (podmiotach zbiorowych) zgromadzonych w KRK udziela się na zapytanie lub wniosek podmiotów wymienionych w art. 19 ust. 1 i 1a KrRejKarU. Dodano przepis, zgodnie z którym podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 4–7 i 8 KrRejKarU, czyli:

  • sądy sprawujące w RP wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny, w związku z prowadzonymi postępowaniami,
  • prokuratorzy, Policja i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Marszałkowska, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Nadzoru Wewnętrznego i Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na nich zadań określonych w ustawie (służby wyróżnione dodano nowelizacją),
  • organy wykonujące orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia

mogą uzyskiwać informacje o osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w KRK także na żądanie (art. 19 ust. 1aa KrRejKarU). Żądania te składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19 ust. 1b KrRejKarU).

Zgodnie z ust. 4–6 dodanymi do art. 20 KrRejKarU:

  • do informacji o osobie i informacji o podmiocie zbiorowym, sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w KRK, udzielanych na żądanie, odpowiednio stosuje się przepisy art. 20 ust. 1 i 2 KrRejKarU, które określają zakres informacji o osobach (podmiotach zbiorowych) udostępnianych uprawnionym podmiotom;
  • informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
  • informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Ponadto zmianę wprowadzono w art. 20 ust. 1 pkt 14 ustawy z 6.7.2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2126 ze zm.), zgodnie z którym podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych jest Minister Sprawiedliwości w zakresie danych zgromadzonych w KRK, a wcześniej był to dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Dodajmy, że zmieniono też treść art. 217 § 4 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z którym po zmianie zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. W takim przypadku zaświadczenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Poprzednio, zaświadczenie wydawało się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażądała tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.