Polski Ład – założenia

Kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł

 

Niższe podatki dla najmniej zarabiających

Stopa bezrobocia w Polsce pozostaje jedną z najniższych w Europie. Jednak na stabilność finansową polskich rodzin, wpływa nie tylko posiadanie pracy, ale także godziwe wynagrodzenie za nią. Dlatego – aby wspomóc miliony pracowników w Polsce – podniesiemy podniesiona zostanie kwota wolna od podatku dla wszystkich pracujących Polaków do wysokości 30 tys. zł, czyli do poziomu porównywalnego z takimi krajami jak Niemcy czy Francja. Eto 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu. Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów.

Obecnie, to osoby najmniej zarabiające płacą relatywnie najwyższe podatki i składki. W Polsce na tle innych państw wysoko obciąża się niskie płace, a nisko płace wysokie. Relacja ta na tle innych krajów Europy jest jedną z najmniej sprawiedliwych. Wprowadzane w ramach Polskiego Ładu zmiany, zmierzają do zapewnienia podatkowego fair play .

Rewolucyjna zmiana w podatkach dla każdego obywatela

Polski Ład to historyczna obniżka podatków – na reformie zyskuje: 18 mln podatników , u osób zarabiających 1-1,5 płacy minimalnej czyli u ogromnej większości społeczeństwa, zmiana w ciągu roku przełoży się na wzrost dochodu. Dzięki reformie dochody będą wyższe-nawet do 2000 zł rocznie w przypadku mniej zarabiających.

 

Polski Ład a emerytury

Naszym obowiązkiem moralnym i przejawem odpowiedzialności społecznej jest zabezpieczenie bytu naszych rodziców. Na tym polega idea systemu emerytalnego. Obecnie jednak nawet najniższe emerytury są opodatkowane. Dzięki nowym rozwiązaniom niższe podatki zapłaci 90% emerytów. 2/3 emerytów nie zapłaci podatku w ogóle.

Nowy próg podatkowy

Do 120 tys. zł wzrośnie próg od którego płaci się 32% podatku. Wyższa stawka będzie pobierana dopiero od pierwszej złotówki zarobionej powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 6 tys. zł. Jednocześnie nie zapomniano o tzw. klasie średniej. Wyższy podatek pojawi się dopiero u pracowników zarabiających ponad 11 tys. zł miesięcznie.

Składka zdrowotna

Ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. Na zmianach skorzysta 18 mln podatników. 2/3 emerytów w ogóle nie zapłaci PIT.

Likwidujemy ryczałt na składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych wskutek czego wypychanie pracowników i oferowanie pracownikom umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne.

Wsparcie przedsiębiorstw poprzez obniżanie kosztów pracy

Naszym celem jest sprawienie, aby ludziom w Polsce żyło się lepiej. Zrealizujemy ten cel, gdy w kraju będziemy mogli zaoferować ludziom dobrze płatną pracę (zatem inwestycje, które urealnią to oczekiwanie) i godziwe warunki pracy.

Polski Ład – kto skorzysta na rozwiązaniach?

  1. pracownik o niskich dochodach
  2. przedsiębiorca, którego pracownicy będą lepiej zarabiać
  3. emeryt

Zmieniamy sposób obliczania składki zdrowotnej. W wyniku reformy składka zdrowotna liczona będzie proporcjonalne dochodu na poziomie 9%, i zastąpi obecną składkę ryczałtową.

Obecnie osoba, która pracuje na działalności gospodarczej może oskładkować się ryczałtowo i płacić mniej. Wszyscy płatnicy składki zdrowotnej, odliczają ją od podatku w efekcie czego to Państwo płaci za nich składkę w wysokości 7,75 %. Realnie zatem płacą jedynie 1,25%. Po reformie, każdy zapłaci 9% składkę zdrowotną od tego co wypracuje.

 

Wyrównujemy sytuację samozatrudnionych i pracowników

73 % krajów OECD nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy osobami zatrudnionymi na etacie i prowadzącymi działalność gospodarczą, pod względem uczestnictwa w regularnym programie ubezpieczeń społecznych. Dzięki reformie pójdziemy tą samą drogą, co kraje rozwinięte i osoby prowadzące JDG nie będą uprzywilejowane względem pracowników etatowych.

 

0% PIT dla płacy minimalnej

Osoby, które mniej zarabiają są bardziej podatne na bodźce zewnętrzne rynku pracy. Dzięki podniesieniu kwoty wolnej możliwe będzie zwiększenie aktywności zawodowej Polaków. Zależy nam, aby podjęcie często trudnej decyzji o rozpoczęciu pracy zawodowej wiązało się z realną poprawą sytuacji domowego budżetu.

Mniej tzw. śmieciówek

Dzięki reformie klina, zatrudnienie na umowie o prace stanie się bardziej atrakcyjne niż umowy cywilno-prawne i tzw. śmieciówki. Te niżej opodatkowane, pozbawiają wielu Polaków podstawowych praw takich jak urlop czy spokojne korzystanie ze zwolnienia zdrowotnego.

 

Zwiększenie zdolności kredytowej osób mniej zarabiających

Dzięki niższym obciążeniom wynagrodzeń nawet osobom mniej zarabiającym będzie łatwiej uzyskać kredyt np. na zakup mieszkania.

 

Korzyści z zastosowania wyższej kwoty wolnej i obniżenia kosztów pracy

 

Źródło: Ministerstwo Finansów