Kto uzyska zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnieniu podlegać będą składki ZUS za okres trzech miesięcy, tj. składki należne za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Zwolnieniu ze składek ZUS podlegać będą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni), jak i przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

W przypadku osób samozatrudnionych, zwolnienie ze składek ZUS uzależnione będzie od spełnienia kryterium przychodowego. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, iż jego miesięczny przychód był niższy od 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 15 681 zł. Jakiego miesiąca dotyczył będzie ten przychód?

W projektowanej wersji ustawy wskazany był miesiąc luty. Z ostatecznej wersji przepisów wynika jednak, że kryterium przychodowe będzie musiało zostać spełnione „w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek”. Co to oznacza?

Jeżeli wniosek składamy za okres marzec-maj, to musimy udowodnić, ze nasz przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Jeśli zaś złożymy wniosek za okres kwiecień-maj, to kryterium przychodowe będzie miało zastosowanie do miesiąca kwietnia.

Nie wszyscy jednak będą musieli spełnić kryterium przychodowe. W przypadku przedsiębiorców będących płatnikami również za inne osoby (ale nie więcej niż 9 osób), zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwać niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W takim przypadku, zwolnieniu podlegają zarówno składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych (pracowników bądź zleceniobiorców), jak i składki należne za samego przedsiębiorcę.

W obu przypadkach, tj. zarówno w przypadku osób samozatrudnionych, jak i przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, spełniony będzie musiał być jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Zwolnienie przysługiwać będzie bowiem jedynie tym firmom, które zarejestrowane zostały przed dniem 1 lutego 2020 r.

Co istotne, zwolnieniu podlegać będą również składki ZUS należne za osoby współpracujące przy wykonywaniu działalności.

Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze składek opłacanych na:

  • ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), 
  • ubezpieczenie zdrowotne, 
  • Fundusz Pracy, 
  • Fundusz Solidarnościowy, 
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
  • Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres bezskładkowy. Składki za miesiące marzec-maj pokryje bowiem budżet państwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i raportów imiennych ZUS RCA, tak samo jak w sytuacji, gdyby składki te opłacał samodzielnie. Mało tego, złożenie tych deklaracji jest warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia ze składek.

Pokrycie składek z budżetu państwa to niezwykle istotna informacja, gdyż oznacza to, że zarówno przedsiębiorca, jak i jego pracownicy przez cały ten czas są osobami ubezpieczonymi, którym przysługują wszelkie świadczenia z ZUS. To zaś oznacza, że osoby zwolnione ze składek, mogą wciąż ubiegać się m.in. o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu.

Uchwalono również zasiłek postojowy dla przedsiębiorców

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa przewiduje również wypłatę specjalnego zasiłku postojowego w kwocie 2 tys. zł dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Przepisy dotyczące zwolnienia mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. To zaś zależy od tego, kiedy ustawa zostanie przegłosowana w Senacie i czy ten nie wprowadzi jeszcze do niej swoich poprawek.

Źródło:

www.zus.pl