Przepisy ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567) zmieniają m.in. ustawę z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.).
Ustawa rozszerza możliwość wystawiania przez farmaceutów tzw. recept farmaceutycznych w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.
Zmiany w ustawie umożliwiają także przedsiębiorcy wywóz lub zbycie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o braku sprzeciwu co do wywozu lub zbycia produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.