Ustawodawca wprowadził tą nowelizacją zasadę, że w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii (który trwa obecnie) ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i toczącymi się przed organami administracji nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Tutaj pojawia się m.in. wątpliwość, od kiedy trwa zawieszenie terminów, bo ustawodawca stwierdza, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (31 marca), ale stan zagrożenia epidemicznego, do którego się odwołuje – został wprowadzony wcześniej.

Do jakich terminów odnoszą się przepisy art. 15zzr – 15zzs znowelizowanej ustawy? Można tu wymienić terminy ustalone w KPA bądź w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, np.:

  • 14-dniowy termin na wniesienie odwołania,
  • 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia,
  • 30-dniowy termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego,

które obowiązują stronę postępowania.

Zawieszone są też terminy, obowiązujące organy administracji publicznej:

  • terminy załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
  • a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Trzeba jednak pamiętać, że ustawa nie anuluje skuteczności dokonanych czynności – jeśli coś takiego zostało podjęte w czasie zawieszenia oraz wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów, to są one skuteczne.

Organy administracji mogą też z urzędu wydawać decyzje w całości uwzględniające żądanie strony lub uczestnika postępowania, jak też zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ponadto, same organy administracji (także sądy) mogą wzywać do dokonania odpowiednich czynności wynikających z przepisów prawa – w tym przypadku w oznaczonym terminie – jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować zagrożenie życia (zdrowia) ludzi lub zwierząt albo np. niepowetowaną szkodę materialną.