W ramach walki ze skutkami kryzysu mogą działać także samorządy. Takie możliwości zawiera uchwalona 31.3.2020 r. nowelizacja ustawy o zwalczaniu COVID-19 i przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, wywołanym epidemią. Wprowadzone zostały m.in. przepisy, umożliwiające JST udzielanie dodatkowej pomocy publicznej w szerszym zakresie niż dotychczas.

Może to rodzić nieporozumienia, dlatego Prezes UOKiK wystosował pismo, w którym wyjaśnia, jakie działania można podjąć. Prezes Urzędu zwraca uwagę, że pogorszenie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców nie zwalnia podmiotów publicznych z konieczności stosowania przepisów dot. pomocy publicznej (również de minimis). Te reguły nie zostały złagodzone, ani zniesione.

Do tej pory samorządy udzielały pomocy w formule de minimis bądź w ramach tzw. wyłączeń grupowych, ale 19.3.2020 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat określający tymczasowe ramy środków pomocy państwa – dla zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Co mogą robić JST? Samorządy dostały nowe narzędzia w zakresie podatku od nieruchomości oraz spłaty zobowiązań cywilnoprawnych. Zostały one zakwalifikowane jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Nie jest to tym samym pomoc de minimis. Taka forma pomocy może być łączona z pomocą de minimis.

Pismo Prezesa UOKiK można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972