Wśród projektów, nad którymi pracuje rząd, znalazła się m.in. możliwość wprowadzenia większej nierównowagi budżetu JST – powiększone to zostanie także o wartość faktycznego ubytku w dochodach samorządu z podatków dochodowych PIT i CIT, czy danin lokalnych, będącego wynikiem epidemii COVID-19.

W 2020 r. ma także zostać wprowadzona reguła fiskalna, która ograniczy poziom zadłużenia o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych samorządu, których przyczyną była epidemia COVID-19. To nie wszystko, bo działania osłonowe dla samorządów stanowią cały pakiet rozwiązań, a wśród nich jest też podwojenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – w tym przypadku z datą wsteczną od 1.4.2020 r.

Zmianie mają też ulec zasady modyfikacji umów z wykonawcami (będzie to łatwiejsze), czy obligatoryjna zapłata wynagrodzenia w częściach, albo udzielanie zaliczek, gdy czas obowiązywania umowy będzie dłuższy. Rząd chce też ułatwić życie wykonawcom, dlatego zmian w PrZamPubl ma być więcej, m.in. nie byłoby obowiązku wpłacania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości wyższej niż progi unijne. Planowane jest również zmniejszenie dopuszczalności potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.