Przyjęta 31 marca nowelizacja ustawy przesunęła do 31 maja termin (dotychczas termin upływał 30 kwietnia) na złożenie przez samorządowców oświadczeń majątkowych za 2019 r. Do tego dnia podatnik może też złożyć zeznanie podatkowe za ten sam okres, więc czas na dostarczenie obu dokumentów jest teraz taki sam.
To ważna zmiana, tym bardziej, że do oświadczenia majątkowego każdy samorządowiec musi dołączyć zeznanie PIT, a jeśli składał korektę zeznania – również ten dokument.
Jaka jest droga przekazywania oświadczeń majątkowych? Prawo stanowi, że oświadczenia przekazuje się w następujący sposób:

  • radny gminy – przewodniczącemu rady gminy,
  • wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
  • radny powiatu – przewodniczącemu rady powiatu,
  • starosta, przewodniczący rady powiatu – wojewodzie,
  • radny województwa – przewodniczącemu sejmiku,
  • marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa – wojewodzie.

W czasie epidemii warto pamiętać, że nie trzeba tego robić osobiście. Radny, składając oświadczenie, może dokument wysłać pocztą albo nadać przesyłką kurierską. Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa powinien koniecznie zadbać o otrzymanie potwierdzenia terminowego złożenia zeznania. Z tego powodu najlepiej jest nadać go listem poleconym, z potwierdzeniem terminu nadania przez placówkę pocztową. Koperta z dokumentem musi być też we właściwy sposób zaadresowana: bezpośrednio do przewodniczącego rady (bądź sejmiku) z adnotacją, np. „nie otwierać – oświadczenie majątkowe” lub „do rąk własnych przewodniczącego rady/sejmiku – oświadczenie majątkowe”.
W sytuacji, gdy radny nie złoży oświadczenia w terminie, zostaje wezwany do niezwłocznego dokonania tej czynności. Jeśli nie złoży oświadczenia w dodatkowym terminie, to grozi wygaśnięcie mandatu, utrata wynagrodzenia. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialnością karną na podstawie art. 233 § 1 KK.