Należy wystawić fakturę korygującą zmieniającą dane nabywcy i ująć ją w JPK za październik. Nie ma podstaw do stosowania regulacji zakazującej wystawienia faktury z numerem NIP ze względu na brak NIP na paragonie.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 VATU, jeśli po wystawieniu faktury „stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury” należy wystawić fakturę korygującą.

Ze względu na to, że następuje zmiana danych nabywcy, to teoretycznie jedyną dopuszczalną formą jest wystawienie faktury korygującej zmieniającej tylko dane nabywcy. Jednak w praktyce nie jest kwestionowanie postępowanie przypominające anulowanie faktury – wystawienie faktury korygującej „do zera” i wystawienie nowej faktury. Należy pamiętać, że nowa faktura powinna zawierać bieżącą datę wystawienia i historyczną datę sprzedaży (jak na fakturze pierwotnej).

Zmiana danych nabywcy nie wpływa na podstawę opodatkowania i podatek należny, więc nie stosuje się do niej szczególnych regulacji co do okresu ich ujęcia (np. art. 29a ust. 13-18 VATU). Przyjmuje się w praktyce, że skoro dochodzi do zmiany nabywcy na fakturze, to był to błąd pierwotny, istniejący już w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Uzasadnia to ujęcie faktury korygującej w tym samym miesiącu co fakturę pierwotną.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Sposób wypełnienia JPK_V7 w związku z fakturami korygującymi został wskazany na s. 12 broszury MF „Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją” wskazano, że:

  1. W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.
  2. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Faktura zmieniająca dane nabywcy powoduje konieczność dodania „korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego” – czyli zapis o charakterze storna. Powinna więc być ujmowana w JPK_V7, ponieważ zmienia dane dotyczące nabywcy w JPK_V7.

Natomiast w opisanej sytuacji autor nie widzi podstaw do stosowania regulacji zakazującej wystawienia faktury z numerem NIP ze względu na brak NIP na paragonie. Jak wskazano w art. 106b ust. 5 VATU, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W razie natomiast naruszenia wspomnianego ograniczenia, organ podatkowy na podstawie art. 106b ust. 6 VATU ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Tymczasem w opisywanej sytuacji nie został wystawiony paragon fiskalny, więc art. 106b ust. 5 i ust. 6 VATU nie mogą być zastosowane.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź