W obecnym stanie prawnym w przypadku błędu w pliku JPK_V7, który przedsiębiorca sam znalazł i skorygował należy złożyć czynny żal na podstawie art. 16 KKS. Do tej kwestii ustosunkował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i pismem z 4.3.2021 r., znak: WPL.205.2021.DL, zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zajęcie stanowiska w zakresie instytucji czynnego żalu przy korekcie pliku JPK_V7.

W odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP z 14.4.2021 r., znak: SP9.8022.2.2021, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany przepisu art. 16a KKS. Projekt ten zakłada, że instytucja określona w art. 16a KKS (wyłączenie karania) będzie miała zastosowanie również w sytuacji złożenia korekty JPK_V7, dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jak poinformował Rzecznik MŚP, propozycja legislacyjna Ministerstwa Finansów w tym zakresie jest przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości.