W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1015 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 8.6.2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej z art. 12 ust. 2 ustawy z 2.6.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979; dalej: ustawa).

Z rozporządzenia wynika, że upoważniony pracownik urzędu gminy odbiera kopertę zwrotną, o której mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 6 pkt 1 ustawy. Chodzi tu o sytuacje, gdy:

  • wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego, wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, adresuje kopertę zwrotną wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi operatora wyznaczonego albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy;
  • wyborca może najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy.
Ważne

Na żądanie osoby dostarczającej albo oddającej kopertę zwrotną upoważniony pracownik urzędu gminy potwierdza jej odebranie na piśmie, określając datę jej odbioru.

Koperty zwrotne przechowuje się w urzędzie gminy w wyznaczonym zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Koperty zwrotne przechowuje się w miarę możliwości w kasie pancernej. Upoważniony pracownik urzędu gminy przelicza na bieżąco dostarczone koperty zwrotne. Z przeliczenia kopert zwrotnych, każdego dnia przed końcem godzin pracy urzędu gminy, sporządza się protokół, w którym wskazuje się liczbę kopert zwrotnych dostarczonych w danym dniu do urzędu gminy oraz sumę liczby kopert zwrotnych dostarczonych do urzędu gminy w poszczególnych dniach.

[ramka]

Protokół z przeliczenia kopert zwrotnych przechowuje się razem z tymi kopertami.

[koniec]