Jak podkreślił Główny Inspektor Pracy, cytowany przez stronę www.pip.gov.pl, wraz z uruchamianiem kolejnych sektorów gospodarki, trzeba przywrócić kontrole PIP w pełnym zakresie. Towarzyszą temu jednak nowe zasady przeprowadzania kontroli, określone w wytycznych GIP i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi, zanim dojdzie do czynności kontrolnych i jeśli nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor powinien zatelefonować do pracodawcy, żeby ustalić, jakie procedury dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego obowiązują w zakładzie pracy.

Osoby przeprowadzające kontrolę będą też mieć odpowiednio dobrane środki ochrony osobistej. Jeśli będą odwiedzać zakłady wysokiego ryzyka, czyli takie, w których występują ogniska narażenia na SARS-CoV-2, powinny być wyposażene w:

 • półmaskę filtrującą FFP2 lub FFP3 lub równoważne,

 • osłonę twarzy lub okulary ochronne z osłonką boczną,

 • całotworzywowe rękawice jednorazowe,

 • kombinezon spełniający wymagania w zakresie odporności na przenikanie rozpylonej cieczy dla konstrukcji typu 4 oraz posiadający odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

W przypadku kontrolowania zakładów, gdzie takich podejrzeń nie ma, zasady dotyczące ubioru ochronnego nie są tak rygorystyczne.

Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać jak najkrócej i być prowadzone w wydzielonym pomieszczeniu, a jeśli jakieś czynności można przeprowadzić zdalnie, poza siedzibą pracodawcy, to inspektorzy powinni z tej możliwości korzystać. Dokumenty, przekazane przez pracodawcę poza terenem zakładu pracy zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Wytyczne nakładają obowiązki na inspektora, który w czasie kontroli powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki. Ponadto, powinien:

 • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,

 • nie podawać dłoni na powitanie,

 • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,

 • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,

 • zachowywać wymagany dystans, czyli minimum 2 m,

 • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidualnej ocenie przez inspektora),

 • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.