Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13.6.2023 r. przewiduje szereg zmian przede wszystkim w OrdPU. Jak wynika z uzasadnienia do tego projektu, celem proponowanych zmian jest uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości.

Zaproponowano zmiany w 52 obszarach procedury podatkowej, czyli m.in.:

 • uporządkowanie systemowe zasad dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (np. obowiązek elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla pełnomocników profesjonalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, możliwość występowania przez organ wydający interpretacje indywidualne do innego właściwego organu posiadającego wiedzę w danej dziedzinie, zróżnicowanie opłat za wydanie interpretacji, uchylanie i niewydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie zagadnienia, które objęte jest objaśnieniami podatkowymi);
 • stworzenie podstawy prawnej do: wydania decyzji określającej kwotę podatku naliczonego do rozliczenia, a także zabezpieczenia zobowiązań podatkowych grupy VAT i podatkowej grupy kapitałowej na majątku odpowiednio członka grupy VAT i spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową;
 • w zakresie cen transferowych: wprowadzenie możliwości wydawania decyzji „cząstkowych” w zakresie cen transferowych;
 • podwyższenie kwoty uprawniającej do zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik (z 1000 zł na 5000 zł);
 • umorzenie podatku: wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności;
 • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanego zeznania (deklaracji);
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR);
 • uzupełnienie katalogu zasad ogólnych postępowania podatkowego;
 • doprecyzowanie przepisów o pełnomocnictwie szczególnym, a także usunięcie wątpliwości w zakresie uprawnień organów podatkowych do miarkowania (obniżenia) wynagrodzenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego;
 • odwołania: zniesienie dualizmu trybów stosowanych w przypadku braków formalnych odwołania, a także rozszerzenie możliwych rodzajów rozstrzygnięć organu odwoławczego;
 • podniesienie maksymalnej wysokości kary porządkowej i rezygnacja z waloryzacyjnego trybu podwyższania jej wysokości.
 • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających;
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia jego uprawnień w ramach czynności sprawdzających;
 • rozszerzenie: wyjątków od zasady doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych, a także zakresu informacji o rachunkach bankowych możliwych do uzyskania w toku postępowania podatkowego,
 • uproszczenie trybu postępowania przez organ podatkowy kierujący pismo do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w przypadku braku kontaktu z adresatem.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Ponadto projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie:

 • możliwości działania osoby niebędącej stroną, wzywanej do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, przez pełnomocnika ogólnego,
 • obowiązku dołączenia urzędowych dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji mocodawcy do udzielonego przez nierezydenta pełnomocnictwa szczególnego,
 • możliwości zawiadamiania o zmianie (odwołaniu, wypowiedzeniu) pełnomocnictwa ogólnego także przez pełnomocnika niezawodowego,
 • możliwości przesłuchania w postępowaniu podatkowym strony lub świadka przez organ podatkowy będący organem Krajowej Administracji Skarbowej przy użyciu urządzeń technicznych pozwalających na przeprowadzenie tej czynności na odległość,
 • postępowania uproszczonego,
 • wiążącej informacji klasyfikacyjnej
 • nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia związanej z doręczeniem decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (lub straty podatkowej), od której zostało wniesione odwołanie,
 • nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania,
 • nowej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanej z wszczęciem kontroli celno-skarbowej.

Konsultacje są otwarte są dla wszystkich podmiotów. Opinię z uzasadnieniem należy przesłać na adres: [email protected]

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, z wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ważne

Opinie wraz z uzasadnieniem należy przesłać do 31.8.2023 r.

Pozostałe szczegóły dotyczące konsultacji, a także treść samego projektu nowelizacji oraz uzasadnienia do niego udostępniono na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-zmian-w-ordynacji-podatkowej

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź