Ministerstwo Finansów poinformowało, że propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 6.11.2020 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Konsultacje podatkowe obejmują projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczących korekt cen transferowych. Ma to związek z obowiązującymi od 1.1.2019 r. przepisami ustaw podatkowych, które regulują kwestie związane z dokonywaniem korekty cen transferowych między podmiotami powiązanymi:

  1. art. 11e w zw. z art. 12 ust. 3aa i art. 15 ust. 1ab PDOPrU oraz art. 23q  w zw. z art. 14 ust. 1ca i art. 22 ust. 1ab PDOFizU – regulują warunki dokonywania korekty cen transferowych;
  2. art. 12 ust. 3l pkt 2 i art. 15 ust. 4k pkt 2 PDOPrU oraz art. 14 ust. 1o i art. 22 ust. 7e PDOFizU – regulują moment ujęcia korekty cen transferowych w księgach podatkowych.

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów.