Jak wynika z zamieszczonych informacji, celem podjętych działań jest usprawnienie realizacji zadań audytowych oraz uelastycznienie prowadzenia audytu wewnętrznego z zachowaniem jakości i zgodności ze standardami. Resort zachęca obywateli do czynnego udziału w tworzeniu lepszych rozwiązań w prowadzeniu audytu wewnętrznego w Polsce, dzielenia się dobrymi praktykami, obserwacjami, a także zidentyfikowanymi słabościami obecnie obowiązującego sposobu prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego.

W ramach umożliwienia zainteresowanym osobom (w tym w szczególności audytorom wewnętrznym i kierownikom jednostek) zgłaszania propozycji zmian do rozporządzenia metodologicznego przygotowano tabelę, w której można przedstawiać oczekiwane zmiany wraz z uzasadnieniem. W tabeli wyodrębniono trzy grupy:

  1. uwagi i propozycje o charakterze ogólnym (opisowe);
  2. uwagi i propozycje szczegółowe (odnoszące się do poszczególnych przepisów obecnego rozporządzenia);
  3. inne propozycje w zakresie sposobu prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (propozycje zapisów, które dotychczas nie były ujęte w rozporządzeniu).
Ważne

Propozycje zmian lub uszczegółowienia obecnych przepisów rozporządzenia (w formie wypełnionej tabeli) należy przesyłać na skrzynkę: [email protected] w terminie do 20.2.2020 r.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/Konsultacje-dotyczace-rozporzadzenia-w-sprawie-audytu-wewnetrznego