1. Składanie wniosków

Wnioski mogą składać JST – również w partnerstwie:

  • gminy liczące poniżej 5000 mieszkańców;
  • gminy liczące poniżej między 5000 a 99 999 mieszkańców;
  • miasta liczące od 100 000 mieszkańców;
  • miasta na prawach powiatu.
Ważne
Ministerstwo przeznaczyło na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 100 000 000 zł. Wsparcie ma otrzymać 30 projektów.


2. Typy centrów usług społecznych

W ramach konkursu założono powstanie 4 typów centrów:

  • Typ 1 – działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej;
  • Typ 2 – działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;
  • Typ 3 – działające na obszarze gminy powyżej 100 000 mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS;
  • Typ 4 – działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Wiele szczegółowych informacji można znaleźć na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-kompleksowe-i-skoordynowane–o-centrach-uslug-spolecznych