Obowiązek oznaczania dokumentów objętych mechanizmem podzielonej płatności symbolem “MPP” w jednolitych plikach kontrolnych został wprowadzony przez rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988, ze zm.; dalej: SzczegZakrDanDeklR).

Stosowanie oznaczenia “MPP” dotyczy jeszcze na chwilę obecną transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności zarówno po stronie sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 4 pkt. 13 SzczegZakrDanDeklR jak i nabywcy na mocy § 11 ust. 2 pkt. 2 SzczegZakrDanDeklR.

Koniec oznaczenia “MPP” miałby nastąpić od 1.7.2021 r. co wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.5.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a konkretnie z § 1 pkt. 1 lit. e tiret trzecie oraz z § 1 pkt. 2 lit. a projektu rozporządzenia.

Obowiązek ten budził wiele wątpliwości co do zastosowania w praktyce i to właśnie jest powodem planów jego usunięcia. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu:

“W § 10 rozporządzenia ust. 4 uchylono pkt 13 w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.”

Źródło: RCL