(…)

Co to jest Mały ZUS Plus? 

Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w styczniu 2020 r. – 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys.

W Małym ZUS-ie Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz ich wysokość jest uzależniona od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa średniomiesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł).

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek w ramach „Małego ZUS-u Plus” pomagał przedsiębiorcom kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawierał on dane potrzebne do dokonania obliczeń zgodnie z nowymi przepisami.

Jak można było zgłosić się do Małego ZUS-u Plus? 

Przedsiębiorca, który chciał od lutego korzystać z Małego ZUS-u Plus i spełniał ustawowe warunki, mógł zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. W tym celu należało złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji byli przedsiębiorcy, którzy już korzystali z Małego ZUS-u i chcieli nadal podlegać uldze w oparciu o nowe zasady. Oni nie musieli się przerejestrowywać. Mieli natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek – najpierw w lutym (za styczeń – na dotychczasowych zasadach), potem w marcu (za luty – czyli już według nowych zasad).

Pozostałe warunki – bez zmian 

Od 1 lutego Mały ZUS Plus przysługiwał przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wyliczało się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi mogła skorzystać tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS-u Plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie mogła też skorzysta osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/281-tys-przedsiebiorcow-w-malym-zus-ie-plus