Przy ustalaniu limitu przychodu na potrzeby stosowania 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, należy uwzględnić dotacje, w tym zwolnione od podatku dochodowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą stosować 9% stawkę podatku w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli:

– ich przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, a zatem w roku 2020 muszą zmieścić się w limicie 5 109 000 zł,

– posiadają status małego podatnika – (w roku 2020 małym podatnikiem jest podatnik, u którego przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyły w 2019 r. wartości 8 747 000 zł) lub są podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółka będąca małym podatnikiem może obliczać zaliczki na podatek dochodowy przy zastosowaniu niżej stawki 9% do opodatkowania przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych za miesiące lub kwartały, w których jej przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły 5 109 000 zł. Potem od następnego miesiąca lub kwartału Spółka będzie zobowiązana do zastosowania podstawowej stawki podatku w wysokości 19%.

Ponieważ ustawodawca w regulacji art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU) użył określenia przychody, zatem przy ustalaniu limitu uzyskanych w 2020 r. przychodów należy uwzględnić wszystkie przychody, w tym przychody wolne od podatku, a także przychody z kapitałów pieniężnych, chociaż nie stosuje się do nich 9% stawki CIT. Co oznacza, że dotacje zwolnione od podatku Spółka powinna uwzględnić przy ustalaniu, czy uzyskane przez nią przychody za 2020 r. nie przekroczyły limitu 1 200 000 euro (5 109 000 zł).

Reasumując w 2020 r. podatnik, chcąc skorzystać z 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych, będzie musiał spełnić dwa warunki:

1) jego przychody w roku bieżącym (2020 r.) nie będą mogły przekroczyć 1 200 000 euro (art. 19 ust. 1 pkt 2 PDOPrU) i zarazem

2) jego przychody z poprzedniego roku (2019 r.) nie będą mogły przekroczyć 2 000 000 euro, bo tylko to pozwoli mu spełnić status małego podatnika (art. 19 ust. 1d w związku z art. 4a pkt 10 PDOPrU).

(RA)