Nowelizacja zmienia przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU) dotyczące kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zmiany celu jej wykorzystania na inny cel niż ten, który stanowił podstawę wywłaszczenia . W tym też zakresie zmiany dotyczą zawiadamiania poprzednich właścicieli o sposobie wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Nowością, jaką proponują wnioskodawcy, jest wskazanie okresu 20 lat na możliwość ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości . Okres ten liczony ma być od dnia, kiedy decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że przez 20 lat organ będzie musiał zawiadamiać poprzednich właścicieli o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Po tym okresie organ swobodnie będzie mógł zmieniać sposób wykorzystania wywłaszczonej nieruchomości.

Wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu stworzy możliwość wykorzystania nieruchomości wywłaszczonej, lecz zbędnej na cel publiczny określony w decyzji o wywłaszczeniu, na inny cel.

Ważne
Warto zauważyć, że wnioskodawcy odnoszą się tu jedynie do przypadków wywłaszczenia nieruchomosci w drodze decyzji administracyjnej. Przy czym dotychczasowy art. 136 ust. 4 GospNierU dopuszcza stosowanie przepisów o zwrocie także jeśli nabycie nieruchomosci wywłaszczonej nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. Także zmieniony art. 136 ust. 4 GospNierU w swej treści mówi o tego typu przypadkach. Natomiast przepis, który ma zostać dodany do art. 136, tj. ust. 7, który mówi o czasookresie 20-letnim, nie odnosi się do nabywania nieruchomosci wywłaszczonych w drodze umów.

Trzeba także wskazać, że nowelizacja ma dotyczyć także procesów wywłaszczeniowych, które zostały przeprowadzone przed jej wejściem w życie.

Projekt skierowany został do I czytania w komisjach:

a) Infrastruktury oraz

b) Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej