W przypadku zniesienia opłaty targowej, projekt przewiduje rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie. Adresatem rozwiązań są branże najbardziej dotknięte skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w tym gastronomiczna, weselna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), rozrywkowa, rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna. Szacuje się, że tarcza branżowa pomoże ok. 200 tys. firm, które zatrudniają 372 tys. pracowników. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł.

Główne elementy pomocy z tarczy branżowej

Zaproponowane zmiany mają być nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt przewiduje 25 regulacji, z których najistotniejsze to:

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności;
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę ponad 130 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.
 • finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r. – wykreślenie z dotychczasowych przepisów terminu na przekazanie przez ministra właściwego do spraw turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego.

Które branże otrzymają pomoc?

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy z branż:

 • gastronomicznej,
 • rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Proponuje się wprowadzenie zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów, aby mogła w drodze rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będzie na to pozwalał stan budżetu państwa.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Nowelizacja proponuje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Ponieważ tym razem wsparcie jest kierowane do konkretnych branż, konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, na drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i będą na to pozwalały finanse.

Zawieszenie opłaty targowej

W ramach pomocy z tarczy branżowej zawieszony ma być pobór opłaty targowej w 2021 r. Opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem, a ich zawieszenie byłoby konkretnym wsparciem.

Dla części gmin, które posiadają duże targowiska, oraz tych o charakterze uzdrowiskowym lub turystycznym wpływy z opłaty są istotną pozycją budżetową. Dlatego samorządom, które tracą z tego powodu dochody, będą przyznawane rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze względu na fakt, że w niektórych gminach dochody z tytułu opłaty targowej nie są wysokie, projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł. (za punkt odniesienia przyjmuje się 2019 r.). Utrata dochodu zostanie w pełni zrekompensowana – z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wypłata dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej

Obecne rozwiązania prawne zapewniają finansowanie świadczenia w 2020 r. Zaproponowana zmiana ma zapewnić jego finansowanie również w kolejnym roku.

W projekcie ustawy proponuje się wykreślenie terminu na przekazanie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Obecne przepisy ustawy antycovidowej z marca 2020 r. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.

Ostatnie wnioski o pełne 3-miesięczne dofinansowanie, mogłyby zatem być składane w październiku, natomiast w listopadzie na 2-miesięczne dofinansowanie, a w grudniu na 1-miesięczne. Poza tym z analizy środków wydanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że zdecydowana większość podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia skorzystała już z pomocy finansowej.

Propozycja przedłużenia udzielania pomocy na 2021 r. zgodna jest z decyzją Komisji Europejskiej, która wydłużyła możliwość stosowania środków pomocowych określonych w komunikacie „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” oraz zmianą załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych” do 30 czerwca 2021 r.

Z opcji tej mogłyby skorzystać podmioty, które obecnie spełniają kryteria ustawowe, aby otrzymać wyżej wymienione wsparcie. W IV kwartale będzie to ok. 67 tys. przedsiębiorców (małych, mikro- i średnich przedsiębiorców), które nie złożyły jeszcze wniosków oraz podmioty, które powstały w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. i nie mogą obecnie skorzystać z pomocy, ze względu na brak możliwości wykazania spadku obrotów rok do roku. Takich podmiotów może być ok. 70 tys.

Tarcza Branżowa – ile osób obejmie, ile będzie kosztować?

Z rządowych wyliczeń wynika, że z nowych instrumentów skorzysta 200 tys. firm, zatrudniających ponad 370 tys. pracowników. Koszt wsparcia wyniesie ponad 1,8 mld zł.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. będzie generowało skutki finansowe w wysokości 528,42 mln zł. Obejmie 173 412 płatników składki, co pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 mln zł.

Koszty świadczenia postojowego wyniosą 304,56 mln zł i obejmą 146 411 płatników. Powinno to przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.

Przedsiębiorcy na zwolnieniu z opłaty targowej w 2021 r. zaoszczędzą łącznie kwotę ponad 130 mln złotych.

Zakłada się, że wydłużenie terminu na składanie wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców nie powinno spowodować wzrostu środków przewidzianych na poszczególne instrumenty, a jedynie przesunięcia między funduszami (Funduszem Pracy, Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszem Przeciwdziałania COVID-19) i przesunięcia niewykorzystanych środków w planie z 2020 r. na przyszły rok.

Zaproponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W istotny sposób przyczynią się do ułatwienia funkcjonowania MŚP w branżach najsilniej dotkniętych skutkami COVID-19. Spowoduje to jednocześnie umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP, przez co stymulowany będzie ich rozwój. Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej i sprzedaży detalicznej również objęte były rządowym wsparciem. Z tarczy antykryzysowej z tytułu zwolnień z ZUS-u i wypłat świadczenia postojowego firmy zyskały 2,9 mld z, a z tarczy finansowej PFR do 30 tys. firm działających w tych sektorach trafiło 3,5 mld zł.

Tarcza turystyczna

Warto przypomnieć, że w ustawie z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się następujące rozwiązania pomocowe dla branży turystycznej:

 • Zwolnienie ze składek ZUS i innych, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 września 2020 r. (m.in. hotelarze, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni)
 • Uproszczenie zasad dot. świadczenia postojowego.

Nowe przepisy regulowały także zasady przyznawania świadczenia postojowego agentom turystycznym, którzy będą nabywali prawo według uproszczonych zasad.

Powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów

Turystyczny Fundusz Zwrotów daje organizatorom turystyki możliwość ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnych środków pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystyki na poczet imprez turystycznych, które nie odbyły się w wyniku bezpośredniego związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-Co V-2.

Powołanie Turystycznego Funduszu Pomocowego

Powołanie Turystycznego Funduszu Pomocowego ma na celu wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19.

Dodatkowe świadczenie postojowe (między innymi dla transportu lądowego)

Kolejne rozwiązanie legislacyjne dla branży turystycznej znalazło się także w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ustawa ta umożliwiła przyznanie dodatkowego świadczenia postojowego także agentom turystycznym).

Źródło:

gov.pl