Zmiany w zakresie praktyk zawodowych

§ 3 SzczegRozwOśwR określa zakres prowadzenia zajęć kształcenia zawodowego. Począwszy od 4.5.2020 r. na podstawie rozporządzenia MEN z 29.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 781) w jego ust. 1 zostały dodane pkt 3 i 4, zgodnie z którymi zajęcia te mogą być prowadzone w zakresie:

 1. praktyk zawodowych dla uczniów szkoły policealnej realizowanych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na warunkach określonych w § 4 ust. 1b SzczegRozwOśwR, po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 1a pkt 4 SzczegRozwOśwR;
 2. praktyk zawodowych dla uczniów technikum – w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 3 SzczegRozwOśwR.

Zgodnie z nowo dodanym w § 4 SzczegRozwOśwR ust. 1a, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w § 4 ust. 1 SzczegRozwOśwR, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

 1. uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w PożPubWolontU, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
 2. uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w PolRozwojuU, którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
 3. uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;
 4. uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zgodnie z § 4 ust. 1b SzczegRozwOśwR podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie ustawiczne

Zgodnie z dotychczas obowiązującym § 5 SzczegRozwOśwR, w przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Począwszy od 4.5.2020 r. § 5 SzczegRozwOśwR został poszerzony o nowe rozwiązania. Na ich podstawie:

 1. po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica, kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, może być realizowane w miejscu prowadzania danej formy pozaszkolnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 2. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w PożPubWolontU, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia praktycznego.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Omawiane rozporządzenie zmieniającego wprowadziło również dodatkowe przepisy przejściowe, które będą miały zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół:

 1. do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych,
 2. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

Przepisy te zakładają, że:

 1. termin, na zażądanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączanych do wniosku o przyjęcie do szkoły, o którym mowa w art. 150 ust. 7 PrOśw, wynosi 5 dni,
 2. terminy dotyczące procedury odwoławczej od wyników postępowania rekrutacyjnego (przewidziane w art. 158 ust. 6-9 PrOśw) – wynoszą 3 dni.

Co więcej, zgodnie z nowym § 11b ust. 8b SzczegRozwOśwR, w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 PrOśw, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół, o których mowa powyżej (§ 8a ust. 2 i 3 SzczegRozwOśwR).

Konkurs na stanowisko dyrektora

Zmiany objęły również § 11h SzczegRozwOśwR, dotyczący obsadzania stanowiska dyrektora jednostki oświatowej w okresie epidemii. Uchylone zostały ust. 1 i 2, zgodnie z którym:

 1. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek,
 2. w przypadku powierzenia przed dniem 26 marca 2020 r. wicedyrektorowi, a w jednostce systemu oświaty, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, pełnienia obowiązków dyrektora jednostki, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia tych obowiązków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. W tym przypadku łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Aktualnie więc nie ma przepisów szczególnych, które zabraniałyby organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Nowy § 11o SzczegRozwOśwR pozwala dyrektorom na zmianę terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tak, aby odpowiadały one zmienionym terminom egzaminów zewnętrznych. Zgodnie z nowym przepisem w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020, mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, i przeznaczone na dni, w których w szkole lub placówce odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w § 11i, odpowiednio:

 1. egzamin ósmoklasisty;
 2. egzamin gimnazjalny;
 3. egzamin maturalny;
 4. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
 5. egzamin zawodowy.

W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa powyżej, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie powinien poinformować nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o zmienionych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.

Zmienione wymagania w sprawie edukacji domowej

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 PrOśw do wniosku o wydanie zezwolenia ws. edukacji domowej należy załączyć co do zasady:

 1. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
 3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Należy zaznaczyć, że omawiane rozporządzenie zmieniające wyłączyło stosowanie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przepisu art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a PrOśw – odnoszacego się do konieczności dołączenia do ww. wniosku opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.