Można odliczyć więcej darowizn

Od podstawy podatku dochodowego w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 również domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art.52n PDOFizU i art. 38g PDOPrU).

Od podstawy obliczenia podatku dochodowego można odliczyć także darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne (laptopy lub tablety) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym. Darowizny te dotyczą komputerów zdatnych do użytku i wyprodukowanych e nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania (art. 52x PDOFizU i art. 38p PDOPrU).

Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x PDOFizU (odpowiednio art. 38g i art. 38p PDOPrU), przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, (tj. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówkom oświatowym) o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Wyłączono z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.

Korzystniejsza ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 przewidziano możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta – dotychczas okres ten wynosił 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Z dodanych przepisów wynika, że prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 25 ust. 19 pkt 1 PDOPrU (art.44 ust. 1 pkt 1 PDOFizU, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Powyższe uregulowanie stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Kary umowne i odszkodowania kosztem w określonych sytuacjach

Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 19 PDOFizU (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU) nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 52zb PDOFizU i art. 38t PDOPrU).

Czasowe zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

Z podatku od przychodów z budynków zwolniono przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g PDOFizU (odpowiednio art. 24b PDOPrU) ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (art. 52pa PDOFizU i art. 38ha PDOPrU).