W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 792 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 2.5.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie, podobnie jak poprzednie dotyczące tych kwestii, wskazuje obszar całego terytorium RP jako objęty stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Regulacje zawarte w poszczególnych rozdziałach rozporządzeniu dotyczą:

  1. ograniczeń określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2, w tym m.in. wstrzymania do odwołania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy RP, obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej, a także udostępniania podmiotom odpowiedzialnym za wykonanie testów diagnostycznych danych osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;
  2. ograniczenia obrotu określonymi przedmiotami, tj. kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, ochraniaczy na buty (obuwie); przedsiębiorca musi powiadomić o sprzedaży wojewodę;
  3. ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowego ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, w tym m.in. prowadzenia działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami czynności podejmowanych w ramach działalności wymienionych w przepisach § 7–10 rozporządzenia, a także – do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, a także określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów;
  4. zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, chodzi tu o organizowanie zgromadzeń w rozumieniu Prawa o zgromadzeniach, a także innych zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu;
  5. nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, do odwołania nakazano udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  6. czasowego ograniczenia korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązku ich zabezpieczenia, do odwołania zakazano (poza przewidzianymi wyjątkami) korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, a także ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania;
  7. nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych – dotyczy m.in. utrzymania dwumetrowego dystansu między dwiema osobami w ruchu pieszym (poza osobami wspólnie mieszkającymi lub gospodarującymi), maksymalnej ilości pasażerów środków komunikacji publicznej do połowy miejsc siedzących, obowiązku poruszania się osób poniżej 13-go roku życia z opiekunem, obowiązku zakrywania w przestrzeni publicznej ust i nosa, a poza tym do 5.5.2020 r. zakazano korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

W § 20 rozporządzenia określono, w przepisach przejściowych, zasady dotyczące organizacji zawodów sportowych w piłce nożnej i w sportach motorowych.

Ważne
Utraciło tym samym moc rozporządzenie Rady Ministrów z 19.4.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.).