Ten termin wskazuje ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Po uchwaleniu przez Sejm 20.5.2021 r. czeka na rozpatrzenie przez Senat. Jej rozwiązania mają wejść w życie zasadniczo po upływie 21 dni od publikacji (są przewidziane wyjątki). Poniżej najważniejsze modyfikacje, jakie wprowadza do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej specustawa).

Sklepiki w szkołach

Z kilku znanych już form wsparcia finansowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy 30.9.2020 r. prowadzili działalność gospodarczą:

  • polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (m.in. w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych);
  • oznaczoną jako przeważająca kodami PKD: 47.11.Z (sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) lub 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach).

Zyskają prawo ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na zasadach określonych w nowym art. 15gga1 specustawy. Będą też mogli wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1.11.2020 r. do 31.3.2021 r. na mocy dodanego do art. 31zo ust. 12 specustawy. Ponadto zostaną uprawnieni do otrzymania nawet pięciokrotnego świadczenia przestojowego (nowy art. 15zs4 specustawy) oraz dotacji (maksymalnie pięć razy) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (nowy art. 15zze4a specustawy). W każdym z tych przypadków terminem granicznym na złożenie wniosku ma być 30.9.2021 r.

Warunkiem uzyskania wymienionych typów pomocy ma być spadek przychodu z działalności gospodarczej (w rozumieniu prawa podatkowego) wskutek COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Wymagane też będzie oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu pisemnego zaświadczenia od dyrektora jednostki oświatowej o łączącej ich co najmniej przez 14 dni w miesiącu wystąpienia spadku przychodów umowie najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przewodnicy w muzeach

Do 30.9.2021 r. będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie ze składek do ZUS za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r. płatnicy, którzy świadczą usługi przewodnika na rzecz muzeów i prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 79.90.A. Pozwoli im na to dodany do art. 31zp ust. 1 pkt 3b specustawy. Wcześniej nie mogli zrealizować tego prawa, ponieważ najpierw termin na złożenie wniosku upłynął przed wejściem w życie dotyczącego ich przepisu, a następnie zostali pominięci w nowelizacji.

Bez dublowania

Wyłącznie działania ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669) w zakresie udzielania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zostało wydłużone. Miało zostać uchylone 30.6.2021 r., lecz obejmie cały okres stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii (zmieniony art. 15gi specustawy). W efekcie w tym okresie dofinansowanie ma być przyznawane wyłącznie na podstawie specustawy.