W zakresie składania zeznań podatkowych PIT w przyszłym roku czekają nas duże zmiany. Nie będzie już żadnego wnioskowania o rozliczenie przez urząd skarbowy, bowiem KAS przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. z automatu.

KAS przygotuje zeznanie PIT dla podatników

Od rozliczeń dochodów za 2018 r. podatnicy nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych – zostaną one sporządzone przez KAS i udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. W takim zeznaniu będą oni mogli wskazać lub zaktualizować numeru rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Dodatkowo podatnicy, którzy złożą zeznanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia zeznania.

KAS wypełni zeznanie PIT na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której przekazał 1% podatku) oraz znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, m.in. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Reakcja podatnika na przygotowane zeznanie PIT

Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można:

1) zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;

2) nic nie robić w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane;

3) zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa) i następnie je zaakceptować;

4) odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Od kiedy nowe rozwiązania

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnik otrzyma wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.