Nowelizacja dotyczy dwóch ustaw.

W ustawie z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.; dalej: PrzeksztUżytkWieczU) zmiany dotyczą udzielania bonifikat w stosunku do byłych gruntów Skarbu Państwa.

Zgodnie z przepisami nowelizacji ma nastąpić ujednolicenie wysokości bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty jednorazowej przez osoby, które do 31.12.2018 r. były użytkownikami wieczystym na gruntach Skarbu Państwa, a od 1.1.2019 r. stały się właścicielami tych gruntów. Ujednolicenie bonifikaty (jej podwyższenie) ma nastąpić w drodze zarządzenia wojewody w sytuacji, gdy na terenie danej gminy właściwa rada uchwali wyższe stawki bonifikaty , które wynikają z art. 9 ust. 3 PrzeksztUżytkWieczU.

W przypadku, gdy przed dniem wejścia w nowelizacji właściwy organ udzielił bonifikaty w myśl dotychczasowych przepisów PrzeksztUżytkWieczU, a wojewoda wydał po wejściu w życie nowelizacji zarządzenie, w sprawie podwyższenia bonifikat, właściwy organ jest obowiązany do zwrotu części wniesionej opłaty jednorazowej, uwzględniając wysokość bonifikaty wynikającej z zarządzenia.

W zakresie ustawy z 21.7.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU) zmiana polega na dodaniu nowego celu, na jaki nieruchomość gruntowa może zostać oddana w użytkowanie wieczyste i odpowiadającej mu stawki procentowej. Nowym celem jest oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczone na te cele. Stawka procentowa wyniesie 1% ceny.

W konsekwencji ustawa dalej stanowi, że jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązywała stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego niezgodna z art. 72 ust. 3 pkt 3b GospNierU, właściwy organ, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ustala tę stawkę zgodnie z tym przepisem. O wysokości nowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 2019 roku właściwy organ powiadamia użytkownika wieczystego na piśmie.