Termin wejścia w życie JPK_VAT z deklaracją przesunięto na 1 października 2020 r. – ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) tzw. tarczą antykryzysową 4.0. W konsekwencji, za okres od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy czynni VAT będą zobowiązani składać nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Realnie termin złożenia JPK_VAT po raz pierwszy będzie za październik 2020 r. tj. do 25.11.2020 r.

Nowy JPK_VAT

Nowy JPK_VAT jest to dokument elektroniczny, który będzie się składać z dwóch części: ewidencji VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT podatnika za dany okres), jak i deklaracji VAT (deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K).

JPK_VAT nie będzie jednak dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

JPK_VAT będzie zawierać: (1) zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, (2) pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), (3) dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej i będzie składny miesięcznie. Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  1. JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  2. JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.  

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Dane wykazywane w JPK_VAT

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nie będą się istotnie różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Natomiast w dany wykazywanych w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT przewidziano obowiązek przekazywania trzech grup informacji:

  1. obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi (tzw. oznaczenia GTU);
  2. obowiązek oznaczania niektórych transakcji;
  3. obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać: podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym, danymi autoryzującymi.

Zasady składania korekt za okresy wcześniejsze

Za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT deklaracja. Jednak jeżeli podatnik VAT czynny będzie musiał po 1 października 2020 r. skorygować deklarację lub ewidencję za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, to powinien składać korektę według starych zasad.

Informacje dotyczące JPK_VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło na swoich stronach zaktualizowaną broszurę informacyjną dotyczącą nowego JPK_VAT z deklaracją. W broszurze zamieszczono więcej informacji o mających wejść w życie zmianach dotyczących nowych JPK_VAT.

Kara pieniężna

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że plik JPK_VAT zawiera błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, wezwie podatnika do jego skorygowania, wskazując te błędy. Wówczas istnieje obowiązek przesłania w ciągu 14 dni skorygowanej ewidencję lub złożenia wyjaśnień, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. Jeśli podatnik tego nie zrobi, to naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na ciebie karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Karę uiszcza się bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kar tych nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe na podstawie KKS.