Rząd wraca do prac nad przepisami o kooperatywach mieszkaniowych. Projekt ustawy opracowany przez resort rozwoju został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe prawo ma pobudzić rozwój oddolnej spółdzielczości mieszkaniowej i poszerzyć wachlarz możliwych sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z założeniami członkami kooperatywy mieszkaniowej będą mogły zostać osoby fizyczne, a relacje między nimi określi umowa kooperatywy albo umowa spółki cywilnej. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektodawcy nie jest powołanie nowego bytu organizacyjnego, dlatego sama kooperatywa nie będzie posiadała osobowości prawnej.

W tym trybie będzie można zrealizować inwestycje w postaci nabycia nieruchomości gruntowej i wybudowania na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub wzniesienia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których łącznie będą się znajdowały co najmniej trzy lokale mieszkalne. W ramach kooperatywy mieszkaniowej będzie możliwe również nabycie prawa do gruntu wraz z budynkiem oraz przeprowadzenie w tym obiekcie robót budowlanych, po zakończeniu których będą się w nim znajdowały co najmniej trzy samodzielne lokale mieszkalne.

Projekt ustawy reguluje również zasady sprzedaży nieruchomości gminnych na potrzeby inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez członków kooperatywy mieszkaniowej. W takim przypadku konieczna będzie zgoda rady gminy wyrażona w formie uchwały podejmowanej na zasadach ogólnych. Natomiast już sama procedura sprzedaży będzie odbywała się w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Przetarg ma być dedykowany wyłącznie dla członków takiej kooperatywy. Zapłata ceny nieruchomości pochodzącej z gminnego zasobu będzie mogła zostać rozłożona na raty. Ponadto organ wykonawczy gminy będzie miał możliwość udzielenia bonifikaty. O tę będzie mógł wystąpić właściciel mieszkania lub domu jednorodzinnego wybudowanego przez kooperatywę po upływie dwóch trzecich okresu spłaty ceny nieruchomości nabytej w drodze przetargu, jeśli spłaci dwie trzecie przypadającej na niego ceny. Organ wykonawczy gminy udzieli bonifikaty, jeżeli zostanie zachowany cel, na jaki została przeznaczona sprzedana nieruchomość.

Wszystkie te ułatwienia mają spopularyzować tę formę realizacji inwestycji budowlanych. Tym bardziej że − jak wskazano w uzasadnieniu projektu − tego typu inwestycje umożliwiają ograniczenie kosztów zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, co spowodowane jest tym, że część prac członkowie kooperatyw będą wykonywali we własnym zakresie i nie zapłacą marży podwykonawcom i deweloperom. Zdaniem projektodawcy doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20–30 proc. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach

Marcin Wybranowski