W ustawie z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: ZmKoronawirusU20) wprowadzono zmiany w podatkach dochodowych (art. 4 i art. 6 ZmKoronawirusU20). Na tej podstawie m.in. wprowadzono możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego, nabytego w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Dotyczy to w szczególności takich towarów jak maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk – art. 52s ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) i art. 38k ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU).

Aby można dokonać odpisu amortyzacyjnego od powyższych środków trwałych, środek ten musi być nabyty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.

Poza ww. warunkami nie ma żadnych dodatkowych wymogów aby skorzystać z tej jednorazowej amortyzacji. Mogą z niej podmioty prowadzące działalność gospodarczą będące zarówno podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ważne jest również to, że skorzystanie przez podatnika z możliwości ww. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, nie ma wpływu na limity jednorazowej amortyzacji określonej w dotychczasowych ogólnych przepisach PDOFizU i PDOPrU.