Ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) zostały wprowadzone zmiany dotyczące ujednolicenia formularzy deklaracji podatkowych dla podatków lokalnych, w tym podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego.

Celem wprowadzonych zmian było ujednolicenie wzorów formularzy: informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny – składanych przez podatników podatku rolnego, wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – składanych przez podatników podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego – składanych przez podatników podatku leśnego.

W obecnym stanie prawnym do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny upoważnione są rady gmin. W konsekwencji nie ma jednolitego wzoru tych formularzy. Same gminy decydują także o możliwości składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak po wprowadzeniu zmian w ustawach dotyczących podatków lokalnych, które zaczną obowiązywać od 1.7.2019 r., formularze tych deklaracji podatkowych zostaną ujednolicone. Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji podatkowych w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Ponadto wprowadzono powszechną możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową;

2) informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny;

3) informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.