Wynagrodzenie młodocianych

Stawki minimalne dla pracowników młodocianych zmieniają się każdego roku od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. Są bowiem ustalane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W czwartym kwartale 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5198,58 zł, a zatem wynagrodzenie młodocianych od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. ma być wypłacane co najmniej w wysokości:

  • 259,93 zł (5% x 5198,58 zł) – w pierwszym roku nauki, 
  • 311,91 zł (6% x 5198,58 zł) – w drugim roku nauki,
  • 363,90 zł (7% x 5198,58 zł) – w trzecim roku nauki,
  • 207,94 zł (4% x 5198,58 zł) – w okresie przyuczania do wykonywania określonej pracy.

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Potrąceń ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dokonuje się według przepisów o egzekucji z emerytur i rent. Stąd konieczne jest m.in. pozostawienie kwoty wolnej od potrąceń. Jej wysokość jest rokrocznie podwyższana od 1 marca przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2020 r. wynosi on 103,56%. W konsekwencji od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. kwoty wolne od potrąceń z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego są wyższe niż 2019 r. – parz tabela 1.

Tabela 1. Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

532,61 zł

Należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

878,81 zł

Należności o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6-9 ustawy emerytalnej, tj. m.in. świadczeń wypłaconych zaliczkowo lub nienależnie pobranych

703,05 zł

Należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek

213,04 zł

Kwotę wolną od potrąceń zmniejsza się proporcjonalnie, jeśli świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługuje tylko za część miesiąca. Trzeba podzielić pełną kwotę wolną przez 30, a uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni, za które świadczenie jest wypłacane.

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca 2020 r. emerytury i renty pobierane przed tą datą idą w górę o 3,56%. Emerytury wstrzymane z powodu osiągania przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub nierozwiązania stosunku pracy przed emeryturą, zostaną podniesione, gdy ZUS zacznie je wypłacać. Podwyżka wyniesie co najmniej:

  • 70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych; podwyżka może być niższa, jeśli 29 lutego 2020 r. emerytura wynosiła mniej niż 1100 zł (brak gwarancji podwyższenia do tzw. świadczenia najniższego),
  • 52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 35 zł – w przypadku emerytur częściowych.

Z początkiem marca wyższe będą również dodatki (patrz tabela 2) i świadczenia wypłacane wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich a także kwoty zmniejszające emeryturę lub rentę w razie osiągania przychodu z działalności zarobkowej (patrz tabela 3). Wzrosną także najniższe emerytury i renty – patrz tabela 4.

Tabela 2. Wysokość dodatków i świadczeń do emerytury i renty od 1 marca 2020 r.

Rodzaj dodatku

Wysokość dodatku

Za tajne nauczanie

229,91 zł

Kombatancki

229,91 zł

Pielęgnacyjny

229,91 zł

Dla sierot zupełnych

432,12 zł

Tabela 3. Kwoty maksymalnych zmniejszeń́ emerytury lub renty od 1 marca 2020 r. w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ale nie wyższej niż 130% tego wynagrodzenia

Rodzaj świadczenia

Maksymalna wysokość zmniejszenia

Emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

620, 37 zł

Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

465,31 z

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

527,35 zł

Tabela 4. Wysokość najniższych emerytur i rent od 1 marca 2020 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1200 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

900 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1440 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

1080 zł

Ważne
W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają 1200 zł brutto dodatkowego świadczenia rocznego. Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta, co jest formalnością.