Ministrowie omówili działania, które mają pomóc w osłonie gospodarek państw członkowskich w czasie wychodzie z kryzysu. Blisko finalizacji są prace nad zwiększeniem wykorzystania elastyczności wykorzystania budżetu UE. Po wprowadzeniu zmian łatwiejsze będzie wykorzystanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Dzięki temu łatwiejszy będzie transfer niewykorzystanych środków między funduszami w celu sfinansowania działań w obszarach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem.

Akceptację ministrów zyskała też propozycja stworzenia instrumentu pożyczkowego, który pomoże chronić miejsca pracy i chronić przed bezrobociem pracowników, zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów. To byłaby dodatkowa pomoc finansowa, uzupełniająca środki krajowe.

W pomoc włącza się też Europejski Bank Inwestycyjny – jego propozycje omówili także ministrowie. Propozycja banku obejmuje stworzenie paneuropejskiego systemu gwarancyjnego, który pozwoliłby na zwiększenie wsparcia finansowego dla sektora prywatnego. Pomoc byłaby skierowana do podmiotów, które wykazują rentowność w perspektywie długoterminowej, a także spełniają kryteria dla udzielenia pożyczek na rynku komercyjnym. Pandemia spowodowała jednak, że mają problemy ekonomiczne.