Sporządzenie dopiero na koniec roku ewidencji do celów zastosowania 5-proc. stawki PIT lub CIT przekreśla prawo do tej ulgi – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie pomogły tłumaczenia podatnika, że ewidencja, mimo że sporządzona na koniec roku, pozwoli na prawidłowe ustalenie dochodu objętego obniżoną stawką podatkową.

Podatnik wyjaśnił, że prowadzi własną firmę z branży IT. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania. W zamian za przeniesienie na klienta praw autorskich otrzymuje wynagrodzenie. Spytał, czy w rozliczeniu za 2019 r. będzie mógł skorzystać z ulgi IP Box, czyli z obniżonej, 5-proc. stawki podatku.

Wyjaśnił, że spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w przepisach: uzyskuje dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego, o którym mowa w art 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT) oraz będzie posiadał szczegółową ewidencję, pozwalającą na określenie podstawy opodatkowania stawką 5-proc. oraz na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że ulga nie przysługuje, bo – jak podkreślił – przepisy wymagają od podatników prowadzenia na bieżąco wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT).

Nie zgodził się na to, by taka ewidencja była sporządzana dopiero na potrzeby rozliczenia rocznego. Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego – stwierdził.

Dodał, że wyklucza to prawo do ulgi, nawet jeśli na podstawie takiej ewidencji byłoby możliwe prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5 proc.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że obowiązek bieżącego i prawidłowego wyodrębniania przychodów i kosztów dotyczących kwalifikowanego IP dotyczy nie tylko podatników prowadzących księgi rachunkowe, ale także tych, którzy rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Poradził, że najprostszym dostępnym rozwiązaniem jest stworzenie arkusza kalkulacyjnego zawierającego comiesięczne zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków dla celów ulgi IP Box. Takie zestawienie powinno obejmować wydatki (narastająco) od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP, do końca danego miesiąca kalendarzowego – wyjaśnił dyrektor KIS. ©℗

Trzy pytania

Ulga dopiero po zakończeniu roku, ale ewidencja już w trakcie

Dyrektor KIS uznał, że podatnikowi nie przysługuje ulga IP Box, jeżeli ewidencja do celów tej preferencji jest sporządzana dopiero przed złożeniem rocznego zeznania. Czy zgadza się pan z taką wykładnią?

Piotr Wyrwa, doradca podatkowy, RSM Poland: Teza stawiana przez organ jest dość zaskakująca i może budzić niepokój podatników zainteresowanych skorzystaniem z IP Box.

Dlaczego pan tak uważa?

Przepisy wskazują na konieczność prowadzenia ewidencji tak, aby na jej podstawie możliwe było ustalenie przychodów, kosztów i dochodu przypadającego na każde kwalifikowane prawo. Nie ma w nich jednak mowy, jak ją prowadzić. W przepisach nie ma wprost wymogu, aby ewidencja była prowadzona systematycznie w trakcie trwania roku podatkowego, np. w ujęciu miesięcznym. Stawianie takiego warunku jest tym bardziej zaskakujące, że zgodnie z lipcowymi objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ulgi IP Box z obniżonej 5-proc. stawki nie można korzystać w trakcie roku, do zaliczek. Mimo tego, według MF, ewidencja powinna umożliwiać uzyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych. Brak jest wyraźnego wskazania, z jakiego przepisu taki wniosek został wyinterpretowany.

Czyli wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fikusa, należałoby prowadzić ewidencję na bieżąco?

Tak wynika z interpretacji. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której podatnik dopiero na etapie sporządzania zeznania rocznego będzie retrospektywnie oceniał, czy prowadził działalność B+R, a tym samym, czy miał prawo do korzystania z ulgi IP Box. Niewykluczone, że wydając swoje rozstrzygnięcie, organ chciał podkreślić konieczność spełnienia wymogu tzw. systematyczności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która – zdaniem organów podatkowych – jest w ogóle konieczna do zastosowania ulgi IP box.

Rozmawiała Magdalena Majkowska

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK

Magdalena Majkowska