Interpretacje przepisów dotyczących obowiązków świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646; dalej: PrPrzed) przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Interpretacje wydawane na podstawie ww. przepisu nie dotyczą interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które są wydawane na dotychczasowych zasadach na podstawie przepisów ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: OrdPU).

Postępowanie w sprawach o wydanie interpretacji indywidualnych

Do postępowań o wydanie interpretacji indywidualnej, o których mowa w prawie przedsiębiorców stosuje się przepisy ustawy z 14.6.1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm; dalej: KPA), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Natomiast zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje OrdPU. Inaczej niż interpretacje podatkowe, które są odrębne od decyzji podatkowych, interpretacje na podstawie prawa przedsiębiorców wydawane są w drodze decyzji, od której służy odwołanie, ale nie od razu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), ale do organu odwoławczego. Interpretację wydaje właściwy do wydawania interpretacji organ lub właściwa państwowa jednostka organizacyjna na wniosek przedsiębiorcy.

Organ powinien wydać interpretację bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od wydanie interpretacji indywidualnej. Zatem termin do wydania tych interpretacji jest krótszy niż termin wydania interpretacji podatkowych, który wynosi trzy miesiące licząc od dnia otrzymania przez organ podatkowy wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął ów termin, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Wniosek o wydanie interpretacji

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek zawiera także:

1) firmę przedsiębiorcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 40 zł (od jednego interpretowanego zdarzenia). Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w ustawie, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku interpretacji podatkowych jest inaczej, bowiem wniosek nie spełniający wymogów określonych w OrdPU pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Skutki wydanej interpretacji

Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej, ani daninami w wysokości wyższej niż wynikająca z uzyskanej interpretacji indywidualnej. To samo dotyczy zastosowania się przez przedsiębiorcę do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach indywidualnych (art. 35 ust. 4 PrPrzed).

Natomiast interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania (art. 35 ust. 2 PrPrzed).