Interpretacja dotyczy wykładni przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU) i odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 63b PDOFizU, które określają zakres zwolnienia z opodatkowania dochodu, który stanowi pomoc publiczną (pomoc regionalną) udzielaną przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na terytorium Polski. Zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a PDOPrU i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) podlega dochód z nowej inwestycji, rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową inwestycję.

W przypadku gdy realizacja nowej inwestycji polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, w związku z którą powstaje nowe przedsiębiorstwo, zostają wprowadzone nowe uprzednio nieprodukowane produkty lub nowe uprzednio nieświadczone usługi (dywersyfikacja produkcji lub usług przedsiębiorstwa), czy następuje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego lub usługowego w istniejącym przedsiębiorstwie, zwolnieniu z opodatkowania podlega cały dochód osiągnięty z tego nowego przedsiębiorstwa, nowych uprzednio nieprodukowanych produktów, nowych nieświadczonych usług lub sposobu produkcji (świadczenia usług) w zakresie, w jakim nastąpiła zmiana procesu produkcyjnego lub procesu usługowego. Analogiczne zasady ustalania dochodu zwolnionego dotyczą również nowej inwestycji, w wyniku której następuje zwiększenie zdolności produkcyjnej lub usługowej istniejącego przedsiębiorstwa, jeżeli inwestycja ta funkcjonuje lub może funkcjonować niezależnie od pozostałej części przedsiębiorstwa. Zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód z tej nowej inwestycji realizowanej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej lub usługowej istniejącego przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do ww. interpretacji ogólnej przygotowuje objaśnienia podatkowe, w których zamierza doprecyzować koncepcję ścisłych ekonomicznych i funkcjonalnych powiązań między istniejącą i nową inwestycją. Chce też przedstawić przykłady pochodzące z analizy decyzji o wsparciu oraz wkład merytoryczny uzyskany podczas konsultacji publicznych, dotyczących ww. interpretacji ogólnej, które będą ilustrowały ścisłe powiązania. Resort finansów planuje zakończenie prac nad objaśnieniami do połowy grudnia 2019 r.