Rozporządzenie MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2534) określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w następujących przepisach ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: OrdPU):

1) art. 86b § 1 i 6 OrdPU – chodzi o informacje przekazywane przez tzw. promotorów, czyli w szczególności doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom;

2) art. 86c § 1 i 2 OrdPU – chodzi o informacje przekazywane przez korzystającego, czyli osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia, lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia;

3) art. 86d § 3, 4 i 5 OrdPU – chodzi o zawiadamianie Szefa KAS i przekazywanie mu informacji przez wspomagającego, czyli osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia;

4) art. 86f § 4 OrdPU – chodzi o sytuację, w której w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału promotor lub wspomagający przekazuje Szefowi KAS informację zawierającą dane identyfikujące korzystającego;

5) art. 86j § 1 OrdPU – chodzi o sytuację, gdy korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa KAS informację, według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego.

W związku z wejściem w życie omawianych przepisów, resort finansów poinformował, że pod adresem https://mdr.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) udostępniono funkcjonalność generowania dokumentów MDR oraz ich składania do Szefa KAS. Ponadto, pod adresem https://mdr.mf.gov.pl/api/ udostępniona została możliwość przesyłania dokumentów MDR poprzez bramkę API.