W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1313 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 23.7.2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.

Z rozporządzenia wynika, że przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej wierzytelności podaje w poleceniu przelewu:
1) PESEL, albo NIP, albo REGON, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązanego, albo jego numer w innym rejestrze lub ewidencji, podany przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego;
2) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego – w przypadku braku danych, o których mowa wyżej;
3) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne;
4) skrót „ZBIEG” – w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych.

Jeżeli ze względu na liczbę zobowiązanych nie jest możliwe podanie w poleceniu przelewu wszystkich powyższych informacji, dłużnik zajętej wierzytelności:
1) podaje w poleceniu przelewu:
a) informacje dotyczące wymienionych wyżej numerów albo imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, dotyczące co najmniej jednego zobowiązanego,
b) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne,
c) skrót „ZBIEG” – w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych,
d) skrót „ZI” – informujący o przekazywaniu zawiadomienia, o którym mowa niżej, jeżeli nie podaje skrótu „ZBIEG”;
2) niezwłocznie przekazuje organowi egzekucyjnemu zawiadomienie zawierające informacje dotyczące wymienionych wyżej numerów albo imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego oraz wspomniany wyżej numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego – dotyczące wszystkich zobowiązanych, wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych przekazanych poleceniem przelewu.

Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu:
• dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo SKOK dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację o realizacji zajęcia wierzytelności poprzez podanie skrótu „RZ”, a w przypadku przekazywania środków pieniężnych z rachunku VAT – poprzez podanie skrótu „rVAT”;
• w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zg pkt 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325), dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo SKOK dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację, że realizacja zajęcia następuje w okresie trwania blokady, poprzez podanie skrótu „rBLO” (chodzi tu o blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego przez którą rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków).