Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 64) obowiązuje od 14.1.2019 r. i związane jest z wprowadzonymi zmianami do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacje o środkach są przekazywane przez podmiot przekazujący do podmiotu pośredniczącego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozporządzenie określa realizację obowiązku przekazywania informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych na terytorium Polski/UE lub z terytorium Polski/UE, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, tj. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nałożonego na Organy Straży Granicznej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych, poprzez przywołanie wzoru dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).

Wzór przedmiotowego dokumentu będzie opublikowany w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.