Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2515) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487) wprowadziły regulacje zawierające szczegółowy zakres danych, które mają być przekazywane w informacjach o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełnienia informacji. Rozporządzenia określają szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, bądź od osób prawnych wraz z objaśnieniami co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych.

Wzory dokumentów elektronicznych informacji TPR-P/TPR-C

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane są wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C). Informacja o cenach transferowych stanowi nowoczesną formę raportowania cen transferowych w formie elektronicznej, mającą zapewnić podatnikom realizację obowiązku sprawozdawczego w sposób prosty i przyjazny, jednocześnie zapewniając wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych. Informacja zawierać ma następujące elementy:

  1. wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie/korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana;
  2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja;
  3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych;
  4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
  5. informacje dotyczące metod i cen transferowych;
  6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Informacja o cenach transferowych przekazywana jest przez podmioty do tego zobowiązane na podstawie art. 11t ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU) lub art. 23zf ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) Szefowi KAS w terminie do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2018 r., czyli w przypadku roku podatkowego będącego odpowiednikiem roku kalendarzowego za 2019 r.

Zatem przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR) stosuje się do lat podatkowych rozpoczynających się po 1.1.2019 r., a za 2018 r. – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składać należało uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał).

Jednocześnie ministerstwo finansów poinformowało, że trwają prace nad wprowadzeniem zmian do rozporządzeń o informacji o cenach transferowych (TPR). Z uwagi na charakter i zakres zmian, projekty zmian w ww. rozporządzeniach przedstawione zostaną w terminie późniejszym, a wprowadzone zmiany obowiązywać będą w stosunku do informacji o cenach transferowych składanych za 2020 r.